Úvodná stránka
Firemný profil
Produkty a služby
Naše sídlo
Kontakt
Mapa
Odporúčané stránky
Anglicky     Rusky
2002©  by  IT Solutions

Právne služby poskytujeme v jazyku slovenskom, anglickom a ruskom. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v nasledujúcich právnych oblastiach a odvetviach:

 • medzinárodné právo súkromné a obchodné
 • obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo, akvizícia, nekalá súťaž)
 • občianske právo (ochrana osobnosti, vecné právo, záväzkové právo, dedičské právo)
 • právo cenných papierov (najmä akcie, dlhopisy, zmenky a šeky)
 • bankové a finančné právo
 • konkurz a vyrovnanie
 • práva z oblasti duševného vlastníctva (autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, práva z patentov, vynálezov, priemyselných vzorov, obchodných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev, technických postupov, know-how a goodwill)
 • ústavné právo (najmä ochrana základných práv a slobôd, vrátane medzinárodnoprávnej ochrany)
 • trestné právo
 • správne právo
 • pracovné právo
 • súdne na mimosúdne riešenia sporov